Search
Close this search box.

האם אתה חייב בהגשת דוח מס שנתי לרשויות המס בארצות הברית ?

האם אתה חייב בהגשת דוח מס שנתי לרשויות המס בארצות הברית ?

קטגוריות

נוספו לאחרונה

קבל את המידע העדכני

הרשם לקבלת הניוזלטר של דייטש ושות'

מבטיחים לא לשלוח ספאם, רק חידושים ומאמרים מקצועיים

 בהתאם לחוקי המס בישראל (ומדינות רבות נוספות בעולם), תושבי ישראל חייבים בדיווח על הכנסותיהם שהופקו בישראל או מחוץ לישראל (מיסוי מבוסס תושבות).

חוקי המס בארצות הברית קובעים כי אזרחי ארצות הברית חייבים בהגשת דוח שנתי על כלל הכנסותיהם העולמיות (מיסוי מבוסס אזרחות), בכפוף למספר קריטריונים.

במילים אחרות, אזרחי ארצות הברית עשויים להיות חייבים בהגשת דוחות לרשויות המס בארצות הברית ובדיווח על כלל הכנסותיהם, בישראל ובחו"ל, גם אם לא שהו בארצות הברית בשנת המס ולא היו להם הכנסות בארצות הברית כלל.

חובת הגשת דוחות שנתיים לרשויות המס בארצות הברית – שכירים

על פי חוקי המס בארצות הברית אזרח ארצות הברית שכיר חייב הגשת דוחות מס שנתיים בכפוף לקריטריונים הנוגעים לגיל, הכנסה וסטטוס דיווח. להלן פירוט הקריטריונים מתוך אתר רשות המסים בארצות הברית:

דוגמה להמחשה: אם את אזרחית ארצות הברית רווקה בעלת הכנסה שנתית כוללת הגבוהה מ12,400$  וגילך נמוך מ65, את חייבת בהגשת דוח מס שנתי לרשויות המס בארצות הברית.

חובת הגשת דוחות שנתיים לרשויות המס בארצות הברית – עצמאיים (self employed)

אזרחי ארצות הברית עצמאיים חייבים בהגשת דוח מס שנתי לרשויות המס בארצות הברית במידה והכנסתם החייבת, כלומר ההכנסות בניכוי ההוצאות, הייתה 400$ או יותר.

חשוב לציין כי עצמאיים חייבים בתשלום ביטוח לאומי לרשויות בארצות הברית  (self employment tax) גם במידה וכל הכנסתם הופקה בישראל.

אמנת מס בין ישראל לארצות הברית

בהתאם לעקרונות המיסוי הבינלאומי המעוגנים בפקודת מס הכנסה ולאמנת המס בין ישראל לארצות הברית למניעת מיסוי כפול, רשויות המס בארצות הברית מעניקות זיכוי מחבות המס בארצות הברית בגובה המס ששולם לרשויות המס בישראל המתייחס לאותה הכנסה.

במילים אחרות, רק במידה ושיעור המס בארצות הברית גבוה משיעור המס בישראל (המתייחס לאותה ההכנסה) ישולם מס בפועל לרשויות המס בארצות הברית בגובה ההפרש בין שיעורי המס.

מכיוון שבמקרים רבים שיעור המס בישראל גבוה משיעור המס בארצות הברית אזרחי ארצות הברית אשר הפיקו הכנסות בישראל במס לא יהיו חייבים בתשלום מס לרשויות המס בארצות הברית.

דוגמה להמחשה: אזרח ארצות הברית השתכר בהכנסה ממשכורת בישראל בסכום של 200,000 ₪ בשנה. על הכנסות אלו המעסיק בישראל ניכה לעובד מס במקור בתלוש השכר אשר הועבר ישירות מהמעסיק לרשויות המס בישראל. במסגרת הגשת דוח המס השנתי לארצות הברית האזרח יקבל זיכוי בגובה המס ששולם בישראל ולא יהיה חייב בתשלום מס נוסף לרשויות המס בארצות הברית.

דילוג לתוכן