Search
Close this search box.

הקלות לעסקים בשל מלחמת "חרבות ברזל"

הקלות לעסקים בשל מלחמת "חרבות ברזל"

קטגוריות

נוספו לאחרונה

קבל את המידע העדכני

הרשם לקבלת הניוזלטר של דייטש ושות'

מבטיחים לא לשלוח ספאם, רק חידושים ומאמרים מקצועיים

-לכבוד: קהל לקוחותינו

שלום רב,

מקווים שאתם מרגישים טוב בימים מורכבים אלו,צוות המשרד עובד במתכונת מצומצמת בעקבות המלחמה,אך יש לציין כי אין מה לדאוג מכיוון ורשות המיסים העניקה אורכות להגשת דוחות שנתיים והצהרות הון לשנת 2022 בעקבות המצב.

לשאלות נוספות אפשר לפנות למספר הטלפון:

02-9992104 שלוחה 656

או במייל: [email protected]

מתווה פיצויים לפי איזור גיאוגרפי:

0-7 ק"מ מעזה + 0-9 ק"מ בצפון – מענק במסלול אדום / מחזורים / שכר

7-40 ק"מ מעזה – מענק במסלול מחזורים / שכר

שאר הארץ – מענק המשכיות עסקית – הוצאות קבועות + שכר

התנאים הכלליים לזכאות:

שיעור ירידה במחזורים של:

25% למדווח חד חודשי בין מחזור חודש 10/22 לחודש 10/23.

12.5% למדווח דו חודשי בין מחזור 9-10/22 לחודש 9-10/23

מחזור מעל 12,000 ש"ח עד 400 מיליון ש"ח בשנת 2022.

חובה להגיש דוח מע"מ 10/23 – אין חובה לשלם.

מענקים לעסקים בעלי מחזור עד 300,000 ש"ח:

שיעור הירידה במחזורים / סכום המענק
מחזור עסקאות 2022 25-40% 40-60% 60-80% 80-100%
12-50 אלף ש"ח 1,750 1,750 1,750 1,750
50-90 אלף ש"ח 3,150 3,150 3,150 3,150
90-107 אלף ש"ח 4,200 4,200 4,200 4,200
107-150 אלף ש"ח 2,650 3,975 6,360 7,950
150-200 אלף ש"ח 3,125 4,687 7,500 9,375
200-250 אלף ש"ח 4,000 6,000 9,600 12,000
250-300 אלף ש"ח 4,675 7,013 11,220 14,025

מי שמדווח מע"מ בידווח דו-חודשי – יש להפכיל ב-2 את שיעור הירידה המחושב על מנת לנטרל את חודש ספטמבר טרום המלחמה.

אופן חישוב הפיצוי לעסקים עם מחזור מעל 300,000 ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח:

מענק השתתפות בהוצאות קבועות = מקדם הפיצוי (22%/15%/11%/7%) בהתאם לשיעור הירידה במחזורים (חד חודשי 10/22 לעומת 10/23 או דו חודשי 09-10/22 לעומת 09-10/23) X תשומות ממוצעות מחודש 9/22-8/23 לרבות תשומות בשיעור מע"מ 0.

מענק השתתפות בהוצאות שכר = (שיעור ירידת המחזורים * 0.75) * (שכר 10.23 לפי טופס 102 * 1.25), ולא יותר ממס' העובדים כפול השכר הממוצע במשק, סה"כ המענק לא יעלה על 600,000 ש"ח.

 • ניתן להגדיל את מקדם הפיצוי פי 1.5, במידה וההוצאות הקבועות בפועל גבוהות מתחשיב המענק.
 • עסקים בעלי מחזור שנתי 2022 בין 100-300 מיליון, תקרת המענק תעלה באופן ליניארי עד ל – 1.2 מיליון (0.003 * המחזור מעל 100 מיליון).
 • עסקים בעלי מחזור שנתי 2022 בין 300-400 מיליון התקרה הינה 1.2 מיליון.

 

מקדם הפיצוי נקבע בהתאם לשיעור ירידת המחזורים

שיעור הירידה במחזורים (חד חודשי / דו – חודשי)                        מקדם הפיצוי

40%-25% / 10%-12.5%                                                         7%

60% -40% / 30%-20%                                                         11%

80%-60% / 40% – 30%                                                         15%

100%-80% / 50%-40%                                                         22%

דוגמא:

22,555 – מענק השתתפות בהוצאות קבועות = מקדם פיצוי לירידת מחזורים בשיעור של 68%, נכנס לקבוצה 80%-60% שווה מקדם פיצוי 15% X תשומות ממוצעות של 150,364

+

114,983 – מענק השתתפות בהוצאות שכר = (68% * 0.75) * {(שכר 10.23 לפי 102 * 1.25) סכום לדוגמא – 180,365 * 1.25}

סה"כ המענק = 137,538

 

עסקים על בסיס מזומן

תנאים:

 • מתחייב במע"מ לפי פרק ו' בחוק המע"מ – עם קבלת התמורה
 • עיקר התקבולים השוטפים לעסקו בחודש העוקב לחודש שבו בוצעה העסקה
 • שיעור הירידה במחזורים בחודש אוקטובר 2023 נמוך מ-40% לדיווח חד חודשי / נמוך מ -20% לדיווח דו חודשי

דרך הטיפול לעסקים על בסיס מזומן

מענק אוקטובר 2023

חד חודשי – שיעור הירידה לפי השוואת מחזורים 11/2022 לעומת 11/2023

דו חודשי – שיעור הירידה ייקבע לפי השוואת מחזורים 11-12/2022 לעומת 11-12/2023

מענק נובמבר 2023

חד חודשי – שיעור הירידה לפי השוואת מחזורים 12/2022 לעומת 12/2023

דו חודשי – שיעור הירידה ייקבע לפי השוואת מחזורים 11-12/2022 לעומת 11-12/2023

דוח חודשי יקבל מענק כפול "מכה אחת"

 

עסק שפתח את עסקו לפני ה 1/1/22 – 

מחזור עסקאות בתקופת הבסיס:

עוסר פטור / חד חודשי – מחזור עסקאותיו בחודש 10/22 (מענק אוקטובר), 11/22 (מענק נובמבר)

עוסק דו חודשי – מחזור עסקאותיו בחודש 9-10/22 (מענק אוקטובר) / 11-12/22 (מענק נובמבר)

מחזור עסקאות בשנת הבסיס

מחזור עסקאותיו בשנת 2022

תשומות ממוצעות שוטפות

דו חודשי / חד חודשי – מ1/9/22 ועד 31/8/2023 חלקי 12.

 

עסק חדש שפתח את עסקו בין 1/9/22 – 1/1/22

מחזור עסקאות בתקופת הבסיס:

עוסר פטור / חד חודשי – מחזור עסקאותיו בחודש 10/22 (מענק אוקטובר), 11/22 (מענק נובמבר)

עוסק דו חודשי – מחזור עסקאותיו בחודש 9-10/22 (מענק אוקטובר) / 11-12/22 (מענק נובמבר)

מחזור עסקאות בשנת הבסיס

עוסק חד חודשי / פטור –  מחזור מיום 1/1/23 עד 30/9/23 חלקי חודשי הפעילות * 12

עוסק דו חודשי – מחזור מיום 1/1/23 עד 31/8/23 חלקי פעילות * 12

תשומות ממוצעות שוטפות

דו חודשי / חד חודשי – מ1/9/22 ועד 31/8/23 חלקי 12.

 

עסק חדש שפתח את עסקו בין 31/8/23 – 2/9/22

מחזור עסקאות בתקופת הבסיס

עוסק פטור – מחזור מיום הפתיחה עד 30/9/23 חלקי חודשי הפעילות.

עוסק חד חודשי – מחזור מ-1 לחודש אחרי תקופת הדיווח הראשונה עד 30/9/23 חלקי חודשי הפעילות.

עוסק דו חודשי – מחזור מ-1 לחודש אחרי תקופת הדיווח הראשונה עד 31/8/23 חלקי חודשי הפעילות.

מחזור עסקאות בשנת הבסיס

עוסק חד חודשימחזור מיום 1/1/23 או מיום תחילת הפעילות לפי המאוחר עד 30/9/23 חלקי חודשי הפעילות כפול 12.

עוסק דו חודשימחזור מיום 1/1/23 או מיום תחילת הפעילות לפי המאוחר עד 31/8/23 חלקי חודשי הפעילות כפול 12.

 

תשומות ממוצעות שוטפות

דו חודשי – ממועד תחילת פעילות עד 31/8/23 חלקי חודשי הפעילות.

חד חודשי – ממועד תחילת הפעילות עד 30/9/23 חלקי חודשי הפעילות.

 

עסק שפתח את עסקו בין 30/9/23 – 1/9/23 

מחזור עסקאות בתקופת הזכאות

חד חודשי – המחזור בחודש 10/23.

דו חודשי – המחזור בחודש 9-10/23.

 

מחזור עסקאות בתקופת הבסיס

עוסק פטור / חד חודשי – המחזור בפועל בחודש 09/23.

עוסק דו חודשי – המחזור בחודש 9/23 לאחר שביקש ממנהל תחנת מע"מ להפוך לדיווח דו חודשי עד 12/23.

 

מחזור שנת הבסיס

עוסק פטור / חד חודשי – המחזור בפועל בחודש 9/23 כפול 12.

עוסק דו חודשי – המחזור בחודש 9/23 לאחר שביקש ממנהל תחנת מע"מ להפוך לדיווח חד חודשי עד 12/23 כפול 12.

 

תשומות שוטפות

עוסק פטור / חד חודשי – תשומות בפועל בחודש 9/23.

עוסק דו חודשי – תשומות בפועל בחודש 9/23 לאחר שביקש ממנהל תחנת מע"מ להפוך לדיוווח חד חודשי עד 12/23.

 

מועדים

מועדים לאישור בקשה כציר זמן –

הגשת בקשת תוך 90 ימים מפתיחה

לאחר 21 ימים – מקדמה 60%

לאחר 150 ימים – קביעת זכאות ואם לא תשלום של 10% נוספים

לאחר 8 חודשים – אם לא נקבעה זכאות – הבקשה התקבלה במלואה

מועדים להשגה וערר כציר זמן – 

מכתב החלטה לבקשה

לאחר 60 ימים – הגשת השגה

לאחר 8 חודשים – אם לא טופלה ההשגה – ההשגה התקבלה במלואה

לאחר 8 חודשים ו-60 ימים – הגשת ערר.

לאחר קביעת זכאות התשלום יבוצע תוך 14 ימים.

 

שונות

 • אין צורך להוציא קבלות על כספי קבלת מענקים.
 • חשוב לבדוק פטור מניכוי מס במקור לפני הגשת המענקים.
 • בתנאים מיוחדים ניתן להכיר בתשלום כח אדם באמצעות חשבונת – כחלק מהוצאות השכר לעניין פיצוי שכר.
 • בשונה מהקורונה יש מתווה גם לקבלני בניין (ליזמים אין)
 • במידה ותוצאת המענק לעסק עם מחזור שנתי מעל ל-300 אלף ש"ח נמוכה מהמענק שהיה זכאי אילו המחזור ה;שנתי היה נמוך מ-300 אלף ש"ח – המענק יהיה הגבוה מבין השניים.
 • העברה,שעבוד או עיקול של פיצוי ומקדמה בשל נזק מלחמה – הזכות לפיצוי ולמקדמה בשל נזק מלחמה אינה ניתנת להעברה, לשעבוד או לעיקול בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מהזכאי לפיצוי ולמקדמה לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך
 • "מוסד ציבורי זכאי" – 25% לפחות מהכנסתו בשנת המס כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה, שאינה מתמיכות ותרומות, היה ממכירת שירותים או מוצרים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה.
 • לא יהיה זכאי למענק – מי שפנקסיו לשנת המס 2023 נקבעו כבלתי קבילים,בקביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור.
 • המענק אינו חייב במס ערך מוסף, חייב בדמי ביטוח לאומי.
 • עוסק שתקופת הדיווח שלו השתנתה, ימדד ע"ב נתוני דיווח דו חודשיים.

 

הקלות במתווה החל"ת – 

– הסרת תנאי קיזוז ימי חופשה צבורים עד לקבלת דמי האבטלה.

– הארכה אוטומטית של ימי האבטלה למי שניצל 180% מימי הזכאות ב-4 השנים האחרונות.

– הפחתת תקופת החל"ת המינימלית עד לקבלת דמי אבטלה מ-30 ל-14 יום.

– תקופת האכשרה המינימלית לקבלת דמי אבטלה תקטן ל-6 חודשים מתוך 18 חודשים.

– ביטול 5 ימי המתנה.

– ביטול גבייה מהמעסיק בתקופת החל"ת בסך של 350 ש"ח.

– הארכת חל"ת אוטומטית למפונים.

– מענק מיוחד לבני 67 ומעלה שאיבדו את מקום עבודתם.

– ביטול ספירת ימי החל"ת למניין 60 יום למניעת פיטורין עבור נשים שחזרו מחופשת לידה.

– מודל ייעודי לחישוב דמי אבטלה לעובדים שהינם עצמאיים ושכירים.

הקלות אלו יתקיימו בתקופה שבין ה-7.10 ועד ל-30.11- מועד היציאה לחל"ת שנקבע לפי שירות התעסוקה יהיה החל מהיציאה בפועל של העובד לחל"ת רטרו.

להלן הודעת רשות המיסים בנושא הקלות לעסקים בשל מלחמת "חרבות ברזל":

 

1.הגשת דוחות תקופתיים לחודש ספטמבר 2023 (בדיווח חד חודשי) במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה

מועדי הגשת הדיווח התקופתיים לחודש ספטמבר 2023 במע"מ,ניכויים, ומקדמות מס הכנסה יידחו לתאריך 26.10.23 או 27.11.23

במקביל לא יוטלו קנסות בגין פיגור בהגשת הדו"ח לדוחות שיוגשו עד לתאריך 23.11.23.

יחד עם זאת,יחולו חיובים בגין הפרשי ריבית והצמדה עד למועד התשלום בפועל.במקרים חריגים תינתן אפשרות להגיש בקשה פרטנית לויתר על הפרשי ריבית והצמדה בצירוף מסמכים תומכים בבקשה.

משרתי מילואים שגויסו,וכן תושבי הדרום ועוטף עזה שלא הגישו את הדוחות האמורים לחודש ספטמבר 2023 במועד, יוכלו לקבל ביטול מלא של קנסות הפרשי הצמדה וריבית.

הטיפול יבוצע באמצעות פנייה פרטנית באמצעות ערוצי התקשורת המקוונים.

למיוצגים ע"י משרדנו ניתנו אורכות עד לתאריכים הבאים:

יחידים: מועד ההגשה למכסה של 50% מהדוחות, המועד נדחה עד ל31.1.2024

מועד ההגשה למכסה של 100% מהדוחות, המועד נדחה עד ליום 31.3.2024

חברות: מועד ההגשה למכסת דוחות החברות בשיעור של 45%, המועד נדחה עד ליום 29.2.2024

 

שר האוצר ומנהל רשות המיסים החליטו על מתן אורכה לכלל העסקים והנישומים עד ליום שני ה- 27/11/23 לידווח ותשלום מע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, עבור תקופת הדיווח אוקטובר 2023 (בדיווח חד חודשי) ועבור תקופת הדיווח ספטמבר ואוקטובר 2023 (בדיווח דו חודשי)

בנוסף,מודיעה רשות המיסים על מתן אורכות נוספות לדיווח תשלום ומע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, עבור האוכלוסיות הזכאיות לדחייה מיוחדת מכוח חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) התשפ"ד 2023 . וזאת בהמשך לאישור שר הבטחון וועדת חוץ ובטחון.

לאוכלוסיות הזכאיות לדחייה מכוח חוק זה, ניתנה אורכה עד יום שלישי ה- 26/12/2023 עבור תקופת הדיווח ספטמבר 2023 (בדיווח חד חודשי) ועד ליום ראשון ה- 31/12/2023 עבור תקופת הדיווח אוקטובר 2023 (בדיווח חד חודשי) וסמפטבר – אוקטובר 2023 (בדיווח דו-חודשי).

יובהר כי על אף אורכות אלו, תנאי מקדים להגשת בתיעה לפיצויים במסגרת התכנית לסיוע כלכלי בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" הוא הגשה של דו"חות תקופתיים למע"מ עבור החודשים שבגינם מבוקש הפיצוי.

 

 

2.אורכות להגשת דוחות שנתיים והצהרות הון לשנת 2022 על פי הסדר אורכות למייצגים (לקוחות המיוצגים ע"י רו"ח)

המועדים המעודכנים להגשת דוחות שנתיים לשנת 2022 יהיו כמפורט:

חברות – מועד ההגשה הראשון שנקבע ליום 31.10.23 יידחה ליום 30.11.23

יחידים – מועד ההגשה השני שנקבע ליום 30.11.23 יידחה ליום 31.12.23

הצהרות הון – הצהרות הון שהמועד להגשתן נקבע לתאריך 1.9.23 ואילך, יוארך המועד להגשה עד ליום 31.12.23, או עד למועד הגשת הדוחות לשנת 2022 בהתאם להסדר האורכות למייצגים לפי המאוחר.

3.אישור ניכוי מס במקור-יוארך תוקפם של אישורים לגבי ניכוי מס במקור שתוקפם פג ביום 30.9.23 ואילך עד ליום 30.11.2023.

נישומים שאין בידם אישור ניכוי מס במקור,רשאים לפנות למשרד השומה באמצעות מערכת פניות הציבור (מפ"ל) או באמצעות מערכת פניות למשרדים (עבור מייצגים המקשורים לשע"'מ) לפניות אלו תינתן עדיפות ככל הניתן.

מצ"ב קישור למערכת מפ"ל – https://www.gov.il/apps/taxes/taxes/#/mapal/he?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

4.הקפאת הליכי גביה ואכיפה – לא יוטלו עיקולים חדשים בגין חובות, וכן לא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל ומימושי עיקולים עד ליום 20.10.23. ככל שיהיו שינויים מועד זה יעודכן.

יודגש כי הפרשי הצמדה וריבית יחולו על פי חוק ואין מדובר בביטול של עיקולים קיימים או מחיקת חובות אלא רק בעצירת ההליכים האמורים.

 

מענה לפניות בנושא יינתן במסגרת השירותים המקוונים:

 • מערכת פניות מייצגים
 • מערכת מפ"ל (מצ"ב קישור בעמוד מס' 1.)
 1. הגשת אורכות להשגה וערעורים, הגשת מסמכים וניהול הליכי שומה בכלל מערכי המס-

במהלך השבועיים הקרובים רשות המיסים תגלה רגישות וגמישות ביחס לניהול הליכים קיימים ופתיחת הליכים חדשים.הנחיה מסודרת למשרדים יצאה בנדון על ידי סמנכ"לית בכירה לשומה וביקורת בתאריך 8.10.23

6.מענה מיוחד לאנשי מילואים שגויסו – נפתחו ערוצי פניות ייעודים במפ"ל,ולמייצגים שגויסו במערכת פניות מייצגים בכל הנושאים: מס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין בכלל הנושאים. ערוץ זה נועד להבטיח ערוץ נגיש לטיפול מהיר בפניות.

7.תיעדוף פניות של תושבי הדרום ועוטף עזה – המסגרת הסיוע של רשות המיסים לתושבי עוטף עזה והדרום, יינתן תיעדוף לפניות שיוגשו על ידם בערוצים המקוונים בכלל המערכים (מערכת מייצגים ופניות מפ"ל).

 1. 8. דיווח על פרישה מעבודה במסגרת טופס 161 "החדש" – החובה להודיע על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 החדש תידחה ליום 1.1.24.

 

עדכונים בנושא ביטוח לאומי

1.מועד הדיווח לביטוח לאומי – אין דחייה במועד הדיווח לביטוח לאומי, נכון לתאריך 15.10.23 ,עבור חודש ספטמבר למרות שפורסם שלא ינתנו קנסות למאחרים בדיווח

2.חל"ת- הכלל הוא שחל"ת חייבת להיות בהסכמה של העובד והמעסיק יחד, אם לא קיימת הסכמה והמעסיק מחליט על חל"ת כפוי הוא עלול להיתבע ובית המשפט יכול לראות בכך פיטורים ללא שימוע (פיטורים שלא כדין).

אם החל"ת מוסכם על שני הצדדים – ממתינים עדיין להבהרות ממשרדי הממשלה ומביטוח לאומי, כרגע אין פיצוי.

נכון להיום, למעט מטווח של עד 7 קילומטרים מגבול רצועת עזה, ממשיכים לעבוד במתכונת רגילה עפ"י הדין, כאשר מדובר על אחד משני הורים לילד עד גיל 14,ההורה יכול להישאר עם ילדו בבית אך אין עדיין חקיקה בנושא התשלום להורה זה.(ההיסטוריה מלמדת שבדיעבד,נחקקת חקיקה למתן תגמול לעובדים אלה.)

לכן, מוצע לכם כמעסיקים לבחון אפשרות ככל שניתן לאפשר לעובדים  לעבוד מהבית, שוב, רק אם ניתן

לא ברור כרגע אם העובד יהיה זכאי לשכר ובאילו איזורים.

ניתן להוציא עובד לחופשה של 7 ימים באופן מיידי, אך יש לוודא שלעובד בצבירה אכן יש 7 ימי חופשה, כי אחרת המעסיק יידרש לשלם את התשלום העודף.

לסיכום: היזהרו מחל"ת שאינו בהסכמת העובד,וההמלצה היא ככל שהעסק פעיל, יש לאפשר לעובדים לעבוד ככל ניתן,אנו עדיין ממתינים להחלטת חירום של הממשלה בנושא.

 

3.תגמול חיילי מילואים:

עצמאים – המדינה יודעת מהו הסכום המבוטח על פי הרישום בביטוח לאומי.

שכירים – למדינה קיים המיידע עפ"י טופסי 102 המשודרים מידי חודש.

4.הנחיות רשות הסייבר הלאומית – בשל הנחיות רשות הסייבר הלאומית,כל מי שמדווח דרך ענן שאינו בישראל, נותקה האפשרות לדיווח,ישנם גורמים שבקשר עם ביטוח לאומי בנושא זה,

יש להפיק קבצים בענן,להעתיקם לכונן במחשב ומשם לשדר לביטוח לאומי, דבר זה לוקח הרבה זמן,אך לצערנו אין ברירה בזמנים אלו

 

תשובות בנושאי דיני עבודה

 • עובדים חיוניים – חשמל\מים\גז\מזון\מפעלי מזון, העובדים חייבים להגיע, ומתאריך ה7/10 יש חוק שעת חירום לשירותים קיומיים,עובד שלא מגיע אחרי הצו יכול להיות לא זכאי לשכר אם לא מגיע ולהיות חשוף להיבטים פליליים.

 

 • אסור לפטר עובד שנקרא למילואים וגם 30 יום לאחר מכן חל איסור.

התשלום לעובד בצו 8 באחריות רשות המיסים

 

 • עובדים שיש להם ילדים מתחת לגיל 14 או עובדים שיש להם ילדים עם מוגבלות עד גיל 21 יכולים להישאר בבית ולטפל בילדים בהתאם להוראות פיקוד העורף והם זכאים לקבל תשלום.

אחד מההורים נשאר עם הילד בבית והשני עובד

 

 • החוק לא קובע תשלום שכר אם העובד בחר שלא להגיע על דעת עצמו.

 

 • צמצום משרה – המעסיק לא יכול לצמצם את המשרה, מכיוון והוא אינו יכול לעשות זאת,ההמלצה היא לשלם כרגיל על מנת להימנע ממקרים מיוחדים שידונו על ידי בית הדין בדיעבד בשאלה מדוע פעל כך.

 

 

 • עובדים במשמרות / פרילנסרים – החזרים לא ידוע עדיין איך יחושב, רשות המיסים היא זו שתחשב את הדברים בדיעבד.התשלומים יהיו רגילים והמעסיק יתחשבן עם רשות המיסים.

 

 • אם אין ימי חופשה – חל איסור להיכנס ליתרה שלילית,יש לשלם את ימי ההיעדרות על חשבון המעסיק.

 

 

 

 

 

לשאלות נוספות אפשר לפנות למספר הטלפון:

02-9992104 שלוחה 656

או במייל: [email protected]

 

דילוג לתוכן