Search
Close this search box.

מה ההבדל בין עוסק מורשה לעוסק פטור?

מה ההבדל בין עוסק מורשה לעוסק פטור?

קטגוריות

נוספו לאחרונה

קבל את המידע העדכני

הרשם לקבלת הניוזלטר של דייטש ושות'

מבטיחים לא לשלוח ספאם, רק חידושים ומאמרים מקצועיים

הגדרת "עוסק פטור" לקוחה מחוק מע"מ ומתייחסת לפטור מתשלום מס ערך מוסף.

שימו לב, עוסק פטור איננו פטור ממס הכנסה  אלא ממע"מ בלבד.

חוק מע"מ מאפשר לעוסקים במקצועות מסוימים, בעלי מחזור הנמוך מהתקרה הקבועה בחוק, לקבל פטור מדיווח ותשלום מע"מ בגין הכנסותיהם מעסק.

חובתם של עוסקים אלו ביחס להכנסותיהם מעסק היא דיווח הצהרה שנתית למע"מ אודות סך מחזור הכנסותיהם השנתי אשר מבוצעת במהלך חודש ינואר בגין השנה שהסתיימה.

כאשר הכנסותיו של העוסק גבוהות מהתקרה הקבועה בחוק מע"מ (נכון לשנת 2019 – 100,491 ₪) , או כאשר הוא עוסק בתחום אשר ייוחד בתקנות לעוסקים מורשים בלבד, הוא מוגדר כעוסק מורשה והוא חייב :

 • להוציא חשבוניות מס ללקוחותיו לאחר כל מכירה / מתן שירות
 • לגבות מע"מ עסקאות ולהעבירו, בניכוי מע"מ העסקאות ששילם, לקופת האוצר אחת לתקופה (אחת לחודשיים או אחת לחודש, כתלות במחזור הפעילות)
 • להגיש דוחות תקופתיים אודות מע"מ העסקאות שנגבה ומע"מ התשומות ששולם.

למען הסר ספק : גם עוסק מורשה וגם עוסק פטור חייבים בתשלום מס הכנסה בגין הכנסותיהם וכן חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה בכל שנה.

במרבית המקרים עוסקים אלו גם חייבים בדיווח ובתשלום מקדמות מס אשר מתבצע בדרך כלל אחת לחודשיים.

חשוב לדעת : אי דיווח מקדמות למס הכנסה בזמן מוליד חובות מס ולעיתים אף וקנסות. אי תשלום/אי דיווח כאמור לעיל יכול להביא להפעלת הליכי אכיפה וגבייה מצד רשויות המס.

לקוחות המעוניינים  לבצע דיווחים אלו בעצמם (ולא דרך המשרד)  מוזמנים לפנות אלינו לקבלת הדרכה בנושא אך מוטלת עליהם האחריות המלאה לבצע את הדיווחים בזמן ובצורה נכונה וזאת על מנת למנוע קנסות וחובות כאמור

מהם הוראות ניהול ספרים?

תקנות ניהול פנקסי חשבונות (המכונות "הוראות ניהול ספרים") מחייבות כל עוסק לנהל רישום ותיעוד אודות הפעילות העסקית שלו, כאשר לכל תחום פעילות קיימות הוראות שונות.

יחידת "ניהול ספרים" של רשות המיסים מקיימת ביקורות פתע אצל נישומים במטרה לבדוק את ספריהם ולוודא שהם מנוהלים כשורה. ליקויים המתגלים בביקורות אלו עלולים להביא לקנסות ואף לפסילת ספרים.

להלן עיקרי הרישומים הנדרשים לפי הוראות ניהול ספרים וכן מספר דגשים כלליים:

 • עוסק מורשה נדרש להוציא בגין כל עסקה את המסמכים הבאים: חשבונית מס וקבלה. העוסק רשאי להוציא גם חשבונית עסקה.

לחילופין ניתן להוציא מסמך אחד : "חשבונית מס/קבלה" הכולל את שניהם.

 • עוסק פטור נדרש להוציא בגין כל עסקה קבלה בלבד.
  • קבלה – מסמך שמפיק העוסק למשלם בעת קבלת תקבול. על הקבלה יש לציין את פרטי התקבול (מזומן/צ'ק/אשראי/תמורה אחרת), תאריך, שם העסק ופרטיו, וכן פרטי המשלם. יש להעביר למשלם את מקור הקבלה כאשר עותק אחד נשמר אצל העוסק ועותק שני מועבר לרואה החשבון . גם בגין צ'ק דחוי יש להוציא קבלה בעת קבלת הצ'ק. דוגמה לקבלה שהוצאה באופן ידני מתוך פנקס קבלות:
  • פנקס קבלות חייב להיות ספר כרוך , לכלול "מקור" ו2 "עותקים" ואותו ניתן לרכוש בחנויות לציוד משרדי.
   לחילופין, ניתן לרכוש תוכנה מורשית להפקת קבלות ולהוציא מסמך אלקטרוני. דוגמאות לתוכנות מורשות: חשבונית ירוקה, אופיס-גאי, רווחית, invoice4u, iCount ועוד.
   אנו ממליצים לעבוד עם תוכנות מורשות  ולא להוציא פנקס ידני.
   יש לוודא שהתוכנה שרכשתם היא תוכנה מוכרת ומורשית על ידי רשות המיסים.

   • חשבונית עסקה – חשבונית עסקה היא מסמך המתעד את דרישת התשלום בגין העסקה שנעשתה מול הלקוח. חשבונית זו היא אינה נמסרת לרשויות המס ולא ניתן להזדכות בעזרתה על מס תשומות.
   • חשבונית מס – עוסק מורשה מוציא חשבונית מס ללקוחותיו ובה מפורטים פרטי העסקה, פרטי העסק צורת התקבול וכן סכום המע"מ ששילם הלקוח.
    את חשבונית המס יש להפיק מתוך פנקס חשבוניות שהוזמנו מבית דפוס או בהפקה מתוכנת ניהול ספרים מורשית.
    חשבונית המקור נמסרת ללקוח ,העתק אחד נשאר אצל העוסק והעתק שני נמסר לרואה החשבון.
   • דוגמא לחשבונית מס:
   • חשבונית מס/קבלה – זוהי חשבונית שעוסק מורשה יכול להוציא במקרה בו הוא מעוניין לכלול במסמך אחד את הקבלה ואת חשבונית את חשבונית המס/קבלה יש להוציא מיד בעת קבלת התשלום.

שימו לב : שיק  דחוי/ תשלום בPAYBOX / קבלת מענק ממשלתי נחשבים כתקבול ומחייבים הוצאת קבלה  או חשבונית מס/קבלה באופן מידי.

 • מועד הוצאת חשבוניות – את חשבוניות המס יש להנפיק עד 14 יום ממועד החיוב במס. מועד הוצאת החשבונית קריטי שכן הוא משפיע על המועד בו העסקה חייבת להיות מדווחת לרשויות המס.
 • הגשת דוח תקופתי למע"מ מבוצעת לרוב אחת לחודשיים ובמקרים של מחזור פעילות גבוה אחת לחודש.

אחוז ניכוי מס במקור

לאחר שהעוסק פותח את התיק רשות המיסים קובעת לו אחוז ניכוי מס במקור. מדובר בסכום שעל המשלם (הלקוח) לנכות מהתשלום לעוסק ולהעבירו לרשות המסים והוא מהווה מקדמה על חשבון תשלום המס.
(לקוחות מסוימים פטורים מניכוי זה)
לפני קבלת תשלומים העוסק יתבקש לעתים להציג למשלם מסמך המראה את אחוז ניכוי המס במקור שנקבע לו ובהתאם לאישור זה יתבצע התשלום.
במקרה ובוצע ניכוי מס במקור על העוסק לרשום על חשבונית המס את מלוא הסכום ולציין בשורה נפרדת את הסכום שנוכה במקור ע"י הלקוח.
על העוסק לוודא שהוא קיבל מהלקוח אישור בדבר סכום המס שנוכה במקור ולהעביר אישור זה לרואה החשבון.
במרבית המקרים ניתן לבקש פטור מניכוי מס במקור מרשות המיסים

אישור ניהול ספרים

לעתים עוסקים נדרשים להציג אישור ניהול ספרים כתנאי להתקשרות מול הלקוח. מדובר באישור המופק מצד רשות המיסים אשר מראה שלא קיימים ליקויים בניהול הספרים של העוסק. בחלק מהמקרים ניתן לבקש להפיק אישור זה דרך אתר רשות המיסים או לפנות לרואה החשבון שיבקש לקבל אישור כזה בשם העוסק.

ניהול ספרי חשבונות:

כל עוסק חייב בניהול "ספרים" מסוימים כתלות בתחום העיסוק שלו ובהיקף פעילותו. דוגמאות לסוגי ספרים שעוסקים נדרשים לנהל: פנקס קבלות, תיק תיעוד חוק, יומן רופא, יומן לקוחות, ספר תקבולים ותשלומים ועוד.

 • את הספרים יש לנהל כספר כרוך או באמצעות תוכנת הנהלת חשבונות מורשית. לייעוץ ופירוט בנוגע לתוכנות ואופן הניהול ניתן לפנות למשרד.
 • תיקון של רישום בספרים ייעשה על ידי רישום נוסף ולא באמצעות מחיקה של רישום קיים.
 • יש לשמור את הספרים והמסמכים הנלווים למשך 7 שנים או 6 שנים ממועד הגשת הדו"ח לרשויות המס כמאוחר מבניהם.

סוגי ספרים נפוצים

 • ספר תקבולים ותשלומים – ספר בו קיים רישום של כלל התקבולים והתשלומים של העסק תוך ציון הפרטים הרלוונטיים ביחס לכל פעולה. הרישום ייעשה תוך שלושים יום מתום החודש בו בוצעה הפעולה. לספר זה חשיבות רבה שכן הוא מהווה את הבסיס לקביעת הכנסתו החייבת של העוסק וחישוב חבות במס.
 • ספר קופה – עסק המחזיק קופת מזומנים נדרש לרוב בניהול ספר קופה. הרישומים בספר הקופה צריך להיות תואמים את הכספים הקיימים פיזית בקופה.
  • כאשר מדובר בקופה רושמת, חלק מרכזי של ספר הקופה יהיה סרט התשלומים, אותו פלט שמספקת הקופה עם כל קליטה של תקבול
 • ספר כניסת טובין – ספר או חשבון במערכת הנהלת החשבונות בו מצוינים תאריך כניסת הטובין, שם הספק ופירוט הטובין או תיעוד שהתקבל (חשבונית/תעודת משלוח). הרישום ייעשה תוך שלושים יום מתום החודש בו בוצעה הפעולה.
 • ספר הזמנות – ספר המכיל את כלל ההזמנות הכולל מספר הזמנה, תאריך, שם המזמין ותיאור פריטי ההזמנה. הרישום נעשה מיד עם קבלת ההזמנה.
 • תיק תיעוד חוץ – תיק (כלומר קלסר) שבו ישמרו חשבוניות, קבלות וכו' שהתקבלו מגורמים שמחוץ לעסק. חובה לארגן את התיק באופן שיהיה ניתן לאתר בו את התיעוד
 • ספרים נוספים הרלוונטיים לעוסקים מסוימים  כגון: ספר לקוחות, ספר רופא.ספר קופה, ספר קניות ומכירות ועוד.
  לפרטים אודות ספרים אלו ניתן לפנות למשרד. 
 • להלן טבלה מסכמת אודות הספרים והתיעודים הנדרשים לתחומי פעילות נבחרים :
  תחום עיסוק ספרים ותיעודים נדרשים
עוסק מורשה מקצועות חופשיים קבלה, חשבונית, ספר תקבולים ותשלומים, ספר לקוחות, תיק תיעוד חוץ.

בהתאם למחזור וסוג העוסק: ספר הזמנות, רשימת מלאי לסוף שנה.

רופאים ופסיכולוגים קבלה, חשבונית, יומן רופא, תיק תיעוד חוץ.

בהתאם למחזור וסוג העוסק: רשימת מלאי לסוף שנה.

נותני שירותים1 קבלה, חשבונית, ספר קופה, סרט קופה רושמת, ספר הזמנות.

בהתאם למחזור וסוג העוסק: ספר תקבולים ותשלומים, ספר כניסת טובין, רשימת מלאי לסוף שנה, רשימת יתרות ולקוחות לסוף שנה, תיק תיעוד חוץ.

עוסק פטור קבלה, , ספר תקבולים ותשלומים, תיק תיעוד חוץ.

 

1 –לעסקים מסיומים קיימות דרישות ייחודיות לניהול ספרים מיוחדים כגון: בעלי אולמות אירועים, בתי מלון, חברות שילוח, חברות השכרת רכב, בעלי  מוסך, שיפוצניקים, מסעדנים, חלפני כספים, בעלי מוניות וכדומה.
אם מקרים אלו רלוונטיים עבורכם אנא פנו אלינו ונשמח לסייע.
במקרים מסוימים ניתן לפנות לפקיד השומה ולבקש הקלה שמשמעותה ויתור על אחד או יותר מהרישומים הנדרשים.

מהם הדיווחים הנדרשים לרשויות המס?

יש הבדל בסוג הדיווח ובמועד הדיווח בין עוסק פטור לעוסק מורשה:

  עוסק פטור עוסק מורשה
דיווח/הצהרה למע"מ הצהרה על מחזור העסקאות אחת לשנה, עד ל31.1 לשנה העוקבת. לא מבוצע תשלום מע"מ עד ל15 לחודש העוקב, אחת לחודש/חודשיים בהתאם לגובה ההכנסה החודשית ולמספר העובדים.

תשלום המע"מ מבוצע מיד לאחר הדיווח

דיווח ותשלום  למס הכנסה תשלום מקדמות מס עד ל15 לחודש העוקב אחת לכל חודש/חודשיים על סמך מחזור ההכנסות של העסק. הדיווח והתשלום מבוצע בעזרת  שובר מקדמות או באתר רשות המיסים.
דיווח לביטוח לאומי סכום מקדמות ביטוח הלאומי נקבע על בסיס השומה שהוגשה למס הכנסה או על סמך הדיווח בטופס דין וחשבון שנתי אשר מוגש לביטוח לאומי בסמוך לפתיחת העסק.

* ישנם סוגי עוסקים שאינם יכולים להירשם כעוסקים פטורים ללא קשר למחזור ההכנסות השנתי, ביניהם: עורך דין, רואה חשבון, שמאי, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, וטרינר, אדריכל, רופא שיניים , מתווך יועץ מס ועוד.

שמירת מסמכים מאמתים בנוגע להוצאות עסקיות

עוסקים עצמאיים משלמים מס הכנסה על הכנסתם החייבת , כלומר על הרווח שלהם לצרכי מס. רווח זה מחושב אחת לשנה על פי כללי המס בסמוך להגשת הדוח השנתי על סמך ההכנסות וההוצאות העסקיות שהיו לעוסק במהלך השנה.

העוסק נדרש לשמור בספר תיעודי חוץ מסמכים מאמתים אודות ההוצאות שנדרשו , כגון: רכישת ציוד לעסק, עלויות הקשורות לרכב, נסיעות לחו"ל לצורך העסק, ספרות מקצועית, נכסי הון אשר נרכשים לטובת העסק, חלק יחסי מהוצאות הבית כאשר יש חדר המשמש למשרד ועוד.

מומלץ להעביר לרואה החשבון את המסמכים המאמתים הללו לפני הגשת הדיווחים השוטפים למע"מ ולא רק בסוף השנה.

פנסיה חובה לעצמאים

החל משנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, המחייב עצמאיים לחסוך לפנסיה .

ישנה הפרשה מינימלית המחויבת על פי חוק אך מומלץ מאוד לעוסקים העצמאיים להגדיל את ההפרשה ולהנות מהטבות מס משמעתיות בגין הפקדות אלו.

הטבת המס השנתית יכולה להגיע עד לכ37,000 ₪ בשנה.

מינימום הפרשה:
חובת ההפרשה לפנסיה של עצמאים מתחלקת לשניים:
חלק ראשון – עד למחצית מהשכר הממוצע במשק יחויב בהפרשה של 4.45% לפנסיה.
חלק שני – מעל למחצית מהשכר הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק יחויב בהפרשה של 12.55% לפנסיה.

ההפרשה הפנסיונית תחולק כך ששני שלישים מהכספים יופרשו לטובת רכיב התגמולים ( רכיב מהחיסכון הפנסיוני אותו ניתן למשוך רק בעת הפרישה) ושליש יופרש לטובת רכיב סיוע במצב אבטלה – חלק ייעודי מהחיסכון הפנסיוני אותו ניתן למשוך במצבי אבטלה ולא רק בגיל הפרישה.

דוגמה מספרית לסכום הפקדה החודשית הנדרשת כתלות בגובה ההכנסה:

עצמאי שהוא גם שכיר והמעסיק מפריש עבורו לקרן הפנסיה פטור בחלק מהמקרים מחובת הפקדה עצמאית לקרן הפנסיה.
על מנת לפתוח קרן פנסיה לעצמאיים יש להעביר למנהל הקרן (הראל , מגדל, מנורה, כלל, מיטב דש וכד') את תעודת עוסק המורשה/ הפטור אשר התקבלה ממשרדי מע"מ לאחר פתיחת התיק.
אנו ממליצים להפקיד לקרן הפנסיה הפקדה מלאה ובזמן על מנת להבטיח ביטוח מלא וחיסכון פנסיוני אשר יאפשר לכם להתפרנס בכבוד לאחר גיל פרישה.
על מנת לקבל ייעוץ פרטי בדבר סכום ההפקדה המומלץ בהתאם לנתונים האישיים, ניתן לפנות למשרדנו.

הטבות בגין הפקדה לקרן השתלמות לעצמאיים.

על-פי סעיף 17(5א) לפקודת מס הכנסה, יכול עצמאי להפקיד לקרן השתלמות לעצמאים עד 4.5% מהכנסתו החייבת (הכנסות פחות הוצאות מותרות בניכוי) שיוכרו כהוצאה מוכרת.
ההכנסה השנתית המרבית שממנה ניתן להפריש כעצמאי ולזכות בהטבת מס מסוג זיכוי היא 265,000 ש"ח (נכון ל-2020). כלומר, הסכום המקסימלי שניתן להפקיד לקרן השתלמות בשנה וליהנות מההטבה המקסימלית הוא 11,925 ש"ח (4.5% מ-265,000 ש"ח).
הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים לא חייבת להיות הפקדה קבועה בכל חודש,  ניתן לבחור בין הפרשת כספים בצורה רציפה ובין הפקדה תקופתית של סכומים חד פעמיים.
לאחר 3 שנות ותק בקרן ניתן להשתמש בכסף שנצבר בה (כולל הרווחים), למימון השתלמויות מסוימות ללא תשלום מס.
לאחר 6 שנים ממועד פתיחת קרן ההשתלמות ניתן להוציא את הכספים בפטור ממס גם לכל מטרה אחרת.

פטור ממס רווחי הון על רווחים בקרן השתלמות

הרווחים שצברו הסכומים שהופקדו לקרן ההשתלמות יהיו פטורים ממס רווחי הון אם התקיימו שני התנאים הבאים:
הסכום שהופקד מדי שנה לא עלה על התקרה המקסימלית באותה שנה (18,600 ש"ח בשנת 2020). סכומים שהופקדו מעבר לתקרה זו יחויבו במס רווחי הון בשיעור 25%.
הכספים נמשכו לאחר 6 שנים לפחות מהמועד שבו החלו ההפקדות לקרן ההשתלמות, או לאחר 3 שנים לגבי כספים המשמשים להשתלמות או לימודים.
עוסקים עצמאיים לא חייבים לפתוח קרן השתלמות אך אנו ממליצים מאוד לנצל את הטבות המס הקיימות במכשיר זה ולהפקיד בכל שנה עד 18,600 ₪.
כך ניתן גם ליצור חיסכון ארוך טווח פטור ממס וגם ליהנות מהטבת מס שוטפת על ההפקדות.
גם מי שמקבל קרן השתלמות כשכיר רשאי לקבל את ההטבות כנגד קרן ההשתלמות כעצמאי
על מנת לפתוח קרן השתלמות לעצמאיים יש לשלוח למנהל הקרן אישור עוסק מורשה/ פטור

תרומות מוכרות לצרכי מס

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה קובע כי מי שתרם למוסד ציבורי או למספר מוסדות ציבוריים מעל 190 ש"ח בשנים 2020 זכאי לזיכוי ממס הכנסה לאותה השנה.
סכום התרומה המזכה בהטבה מתעדכן מפעם לפעם.
ההטבה ניתנת גם עבור מספר תרומות נפרדות, בתנאי שהן מסתכמות יחד לסכום העולה על 190 ש"ח לפחות ושהן ניתנו לגופים שהוכרו כ"מוסד ציבורי".
התרומה מוכרת לצרכי מס אם היא ניתנה למוסד שקיבל אישור לפי סעיף 46 ובכפוף להצגת קבלה מקורית.
התקרה השנתית לקבלת הטבת המס בגין התרומה היא 30% מההכנסה החייבת במס באותה השנה או עד ל-9,350,000 ₪.
הסכום מעבר לתקרה מועבר לניצול לשנים הבאות.

אנו מקווים שמדריך זה עזר לך

ואני שמחים לעמוד לרשותך בכל שאלה בנושא

 

 

 

 

דילוג לתוכן