Search
Close this search box.

רפורמה בשוק השכירות

רפורמה בשוק השכירות

קטגוריות

נוספו לאחרונה

קבל את המידע העדכני

הרשם לקבלת הניוזלטר של דייטש ושות'

מבטיחים לא לשלוח ספאם, רק חידושים ומאמרים מקצועיים

לכבוד:  קהל לקוחותינו

שלום רב,

נרצה לעדכן אתכם ברפורמה בשוק השכירות.

 

במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2023-2024 שאושר לאחרונה בכנסת, נוסף סעיף 122(ו) לפקודה, ובו ניתנת הקלה ליחידים אשר משכירים את דירתם היחידה ושוכרים דירה אחרת או חדר בבית אבות או בבית חולים גריאטרי.

בהתאם לחוק משנת 2023, בחישוב הכנסות שכירות מהשכרת דירת מגורים יחידה בישראל, רשאי היחיד לנכות מהכנסתו את דמי השכירות ששילם באותה שנה עד גובה של 7,500 ₪ בחודש

(90 אלף ₪ בשנה) או דמי השכירות ששילם לפני הנמוך מבין השניים.

לאחר מכן המס שישלם על הכנסתו משכירות ישולמו לפי סעיף 122 לפקודה, 10%.

חשוב לציין שבכדי למנוע תכנוני מס דמי השכירות ששילם לא יכולים להיות לקרובו כהגדרה בסעיף 88(1)+(2), במידה ושולמו לקרובו לא תחול ההטבה ויחולו הכללים הרגילים (3 חלופות: מסלול פטור, מסלול 10% ומסלול מס שולי).

יש לשים לב, שלפי נוסח ההוראה הרי שיחידים (בדר"כ עצמאיים) שעובדים מהבית ודורשים חלק יחסי מההוצאות הבית כינוי בדוח המס השנתי שלהם, ובכללם גם הוצאות שכ"ד שהם משלמים, יכול להיות שנוסח ההוראה יפסול אותם מלהנות מהטבה זו.

לפיכך, ניתן לטעון כי רק החלק שלא נדרש בניכוי כמצויין מעלה יוכל להיכנס לחישוב הניכוי.

לדוגמא:

משפחת כהן מירושלים אשר בבעולתם דירת מגורים יחידה, החליטה לעבור להתגורר בבאר שבע, ובעקבות כך השכירו את בית מגוריהם בירושלים תמורת 7,000₪ בחודש, ולשכור דירת מגורים בבאר שבע בדמי שכירות חודשיים של 4,000₪ בחודש.

עפ"י החוק החדש, תוכל משפחת כהן לנכות את הוצאות השכ"ד שהיא משלמת עבור הדירה בבאר שבע כנגד ההכנסות משכ"ד שמקבלת מהשכרת הדירה בירושלים, והכנסתם משכ"ד לעניין סעיף 122 לפקודת מס הכנסה תהיה 3,000₪ בלבד לחודש החייב במס 10%, הוא 300₪ בלבד עבור כל חודש (סך של 3,600₪ בשנה).

כמו כן הוחלט לבטל את סעיף 4 לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) – כך שתבוטל ההצמדה של תקרת הפטור.

בנוסף,

בוטל הפטור מחובת דיווח שנתית ליחיד אשר לו הכנסות שכירות מתחת לתקרה, ונקבעה חובת דיווח מקוונת ופשוטה שכוללת את פרטי הדירה וגובה דמי השכירות ששולמו בשנה הקודמת.

(לנישומים מבוגרים בני למעלה מ-69 תהיה אפשרות לדיווח ידני)

דילוג לתוכן